logo

บ้านแห่งปณิธานไทย

สืบสาน พระราชปณิธาน และศาสตร์พระราชา
สู่ การขับเคลื่อน ปณิธานไทย
กรอบทรงโล่ยอดจั่ว เปรียบประดุจ บ้านประเทศไทย

เพชรทุนทางปัญญาไทย

เพชร แทนพลังอำนาจแห่งชาติ
ธงชาติ แทนสัญลักษณ์ของสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

รวงข้าว ลายร้อยรัก

รวงข้าว แทนความอุดมสมบูรณ์ของชาติ และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ลายร้อยรัก แทนความรักสามัคคี

ดอกลายประจำยาม

ดอกลายประจำยาม เปรียบเสมือน ประชาชน
สีทอง แทนความเจริญรุ่งเรือง และความศิวิไลซ์ของชาติ