โครงการขยายผลการฝึกอบรมวิทยากร (Train The Trainer)

ตามแนวทางยุทธศาสตร์ “ทุนทางปัญญาไทย” เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ติดอาวุธทางปัญญา สู่ปณิธานเพื่อประเทศไทย

« of 2 »
« of 2 »
« of 2 »
« of 2 »

ปณิธานเพื่อประเทศไทย ใน 35 มณฑลทหารบก

« of 2 »
« of 2 »
« of 2 »
« of 2 »