มทบ.24

ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตและช่วยเหลือประชาชนคนไทย จงรักใคร่ ปรองดองกันสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน