แนวทางการพัฒนา “ทุนทางปัญญาไทย” สู่ “ประเทศไทยศิวิไลซ์”

ทุนทางปัญญาไทย เป็นการสร้างคุณค่าด้วยฐานองค์ความรู้ (Knowledge-based) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และนวัตกรรม (Innovation) ที่มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคน สามารถขับเคลื่อนเป็นทักษะทุนคนไทยที่มีคุณค่า นำพาสังคม ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย โดยใช้ “กระบวนการพัฒนาทุนทางปัญญาไทย” ที่มี “ทุนคนไทย” ที่ประกอบด้วย ความเป็นคนไทย ความเป็นไทย ความเป็นชาติ เป็นฐานคิด โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็ง จากภายใน ขับเคลื่อนต้นทุนชีวิตที่ไม่ต้องซื้อหา และเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคน มีอยู่ในทุกชุมชน นำมาสร้างสรรค์ ต่อยอด เชื่อมโยง ผสานคุณค่า ให้เป็นพลัง “ทุนคนไทย” คือ ทุนวัฒนธรรม ทุนผลิตภัณฑ์ ทุนสังคม ทุนชุมชน ทุนบริการ เพื่อนำมาสร้างเสริมเป็นเศรษฐกิจทุนคนไทยสร้างสรรค์ ด้วยทุนทางปัญญาไทย (Thai Intellectual Capital) ผสานทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นทุนคนไทยที่มีสมรรถนะ สร้างศักยภาพที่โดดเด่นและแตกต่าง พร้อมเป็นรากฐานแห่งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและเป็นเสาเข็มความมั่นคงของชาติ ทั้งในระดับกายภาพและจิตใจ โดยใช้ความหลากหลายเชิงชีวภาพ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม และภาษาบริการอย่างไทย Gross National Service (GNS) ที่เป็นความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสร้างบ้านประเทศไทยให้มีภูมิคุ้มกันและมั่นคง พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยยกระดับการพัฒนาประเทศแบบองค์รวม สู่คุณภาพชีวิตที่อยู่ดีมีสุข สังคมสันติสุข และประเทศไทยศิวิไลซ์