นิยาม ทุนคนไทย

ทุนคนไทย คือ ต้นทุนชีวิตของคนไทย ประกอบด้วย ความเป็นคนไทย ความเป็นไทย และความเป็นชาติ เป็นทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในตัวคนไทยทุกคน เป็น DNA ของชาติ ที่ไม่ต้องซื้อหา ใช้ได้ไม่มีวันหมด เป็นทุนที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ สามารถนำมาพัฒนาเป็นจุดแข็งของประเทศ เพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ ให้เป็นรากฐานความมั่นคงของบ้านประเทศไทย อย่างยั่งยืน

ความภูมิใจในความเป็นคนไทย

– ความเป็นคนไทย เป็น DNA ของคนไทยทุกคน ที่สืบสานจากรุ่น สู่รุ่น
– ความเป็นคนไทย เป็นทุนที่มีอยู่ในตัวคนไทย สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจได้
– ความเป็นคนไทย ไม่ต้องซื้อหา ใช้ได้ไม่มีวันหมด
– ความเป็นคนไทย คือ อัตลักษณ์ของคนไทยที่งดงามและเป็นที่ประทับใจ ได้แก่ ยิ้ม ไหว้ เคารพ เกรงใจ อ่อนน้อม ไม่เป็นไร สบายๆ น้ำใจ กตัญญู ซึ่งเป็นคุณลักษณะของคนไทย
– ความเป็นคนไทย เป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่า แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้คุณค่า และยังไม่ได้นำออกมาใช้ เปรียบเสมือนเพชรที่ถูกลืม

ความภูมิใจในความเป็นไทย

– ความเป็นไทย คือ จิตใจของชาติ ชาติไทยเราดำรงมั่นคงอยู่ ก็เพราะยังมีทั้งร่างกายและความเป็นไทยที่สมบูรณ์
– ความเป็นไทย เป็นมรดก และเป็นสมบัติของชาติ เป็นสินทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวคนไทยทุกคน มีอยู่ในทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
– ความเป็นไทย คือ วิถีชีวิต วิถีไทย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ภาษา เอกลักษณ์ที่มีอยู่ในทุกชุมชน
– ความเป็นไทย สามารถขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาความเป็นไทย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างยั่งยืน

022-3

ความภูมิใจในความเป็นชาติ

– ความเป็นชาติ ชาติบ้านเมือง คือเลือดเนื้อ คือชีวิต คือสมบัติของเราทุกคน
– เป็นหน้าที่ของเราคนไทย ที่จะดำรงรักษาความเป็นชาติ
– ชาติเสมือนบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคน ซึ่งต้องมีหลังคา หน้าต่าง ประตู ผนัง และอื่นๆ แต่ที่สำคัญต้องมีเสาเข็มที่แข็งแรงเป็นรากฐานของบ้าน ซึ่งหลายคนอาจมองข้ามความสำคัญ