• วิสัยทัศน์

  ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ ความศิวิไลซ์ภายใน 20 ปี

 • พันธกิจ

  ติดอาวุธทางปัญญา เพื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ด้วยทุนคนไทย

 • แนวคิดหลัก

  น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้ทรงมีพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 • วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. เพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นคนไทย ความเป็นไทย และความเป็นชาติ
  3. เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ จิตสำนึกความเป็นพลเมือง และจิตสำนึกสาธารณะ
  4. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์สู่ความมั่นคงของชาติ

 • เป้าหมาย

  1. น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระราชปณิธาน สู่การขับเคลื่อนปณิธานไทย
  2. ความสุขของประชาชน ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน สันติสุขในสังคม และความมั่นคงของชาติ
  3. สร้างผู้นำปณิธานไทย ใน 77 จังหวัด 35 มณฑลทหารบก
  4. สร้าง “เศรษฐกิจทุนคนไทยสร้างสรรค์” สู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของชาติ