ภายใต้สภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน ภัยคุกคามได้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ประชาชนจำเป็นต้องมีอาวุธทางปัญญา เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นพลังอำนาจแห่งชาติ โดยเริ่มต้นจากการตระหนักรู้คุณค่าทุนในตัวเอง ทุนที่มีอยู่ในชุมชน ทุนในสังคม และทุนความเป็นชาติ ด้วยการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและจิตสำนึกสาธารณะ เสริมสร้างกระบวนการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาทุนมนุษย์ให้เกิดเป็นรากฐานความมั่นคงของชาติ โดยยึดเอาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นเป้าหมายสูงสุด

 

“ทุนทางปัญญาไทย” เป็นกระบวนการนำคุณค่าและความภูมิใจในความเป็นคนไทย ความเป็นไทย และความเป็นชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตของคนไทย อาทิ วิถีไทย วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ ภาษา เอกลักษณ์ไทย และคุณสมบัติประจำชาติ มาบูรณาการเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” โดยสร้างเสริมจิตสำนึกตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ทั้งในระดับจิตสำนึกส่วนบุคคล จิตสำนึกสาธารณะ และอุดมการณ์ความรักชาติ เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันของประเทศชาติในทุกมิติ เกิดความมั่นคงทางสังคมด้วยจิตสำนึกรักสามัคคี สู่พลังในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยความสมบูรณ์ในทุนที่จะสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนด้านอื่นๆ ที่จะสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดความมั่นคง อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

 

คณะทำงานปณิธานเพื่อประเทศไทย ได้น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาเป็นต้นทุนในกระบวนการพัฒนาทุนทางปัญญาไทย ซึ่งเป็นการติดอาวุธทางปัญญา เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความมั่งคั่งของชุมชน และความมั่นคงของชาติ อันนำไปสู่การเสริมสร้างอุดมการณ์ร่วมของคนในชาติ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนและขยายผลการสร้างจิตสำนึก “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” สู่การพัฒนา “ทุนคนไทย” เพื่อความเป็นพลเมืองไทยที่ดี ที่มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสร้าง “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อน “จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันดูแล “บ้านประเทศไทย”  เพื่อความสุขของประชาชน และความมั่นคงของชาติ สืบไป