เพราะชาติบ้านเมือง คือชีวิต
คือเลือดเนื้อ และเป็นสมบัติ ของเราทุกคน

 

บ้านของเราชื่อประเทศไทย เราทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วมชาติ
ที่จะมาขับเคลื่อน “ปณิธานไทย”

 

ร่วมน้อมนำพระราชปณิธาน
“สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”

 

สืบสาน ความเป็นคนไทย รักษา ความเป็นไทย
ต่อยอด ความเป็นชาติไทย

 

เราจะร่วมกันดูแล รักษาบ้านประเทศไทย
ด้วยความ “รู้ รัก สามัคคี” สู่ความ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
เพื่อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
ให้บ้านประเทศไทย อยู่เย็นเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี

 

นี่คือปณิธานไทย เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
บ้านประเทศไทย ศิวิไลซ์ ด้วยมือเรา

Need Help!

Find out about the ways to deal with debts if you are falling behind with day-to-day bills, loan and credit card repayments or other commitments.

Contact US