อุดมการณ์ ปณิธานเพื่อประเทศไทย

เพราะ…ชาติบ้านเมือง คือเลือดเนื้อ คือชีวิต และเป็นสมบัติของเราทุกคน

นับเป็นโชคดีของคนไทย ที่เรามีพระมหากษัตริย์ ที่พระราชทานแนวคิด ทฤษฏี และหลักการเพื่อเป็นแนวทางการดำรงชีวิตให้แก่คนไทยในทุกมิติ พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ทรงตั้ง “พระราชปณิธาน” ในอันที่จะทำนุบำรุงประเทศชาติ และประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข ทรงตั้งพระราชหฤทัยในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเสมอหน้า เป็นพระราชจรรยาที่สืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยอานุภาพแห่งพระปัญญาและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงมีพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” โดยทรงน้อมนำพระราชปณิธาน พระบรมราโชวาท พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแนวทางไว้

เป้าหมาย

น้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ และศาสตร์พระราชา
เพื่อเป็นต้นแบบฐานคิด ปณิธานไทย พร้อมสู่การปฏิบัติ

แรงบันดาลใจ : นี่คือประเทศไทย คุณรู้ไหมว่า เราโชคดีแค่ไหน ที่เกิดมาเป็นคนไทย เพราะเรามี ทุนคนไทย ซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตของเราทุกคน

เนื้อหาหลัก : “ทุนคนไทย” คือ ต้นทุนแห่งความเป็นคนไทย ความเป็นไทย และความเป็นชาติ ที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด เรามีเอกลักษณ์ มีมรดกทางวัฒนธรรม มีภูมิปัญญา ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทุกอย่างเป็นสินทรัพย์ และเป็นต้นทุนที่สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้สู่ตนเอง ชุมชน สังคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง..ด้วยทุนคนไทย..ที่เรามี

เป้าหมายระดับบุคคล : 70 ล้านทุนคนไทย เป็นรากฐานความมั่นคงของชาติ อย่างยั่งยืน

แรงบันดาลใจ : เพราะเราทุกคนรักประเทศไทย แม้มีวิธีการบอกรักที่ต่างกัน รวมพลังรักจากหัวใจ คิดและทำ เพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคน

เนื้อหาหลัก : คุณรักประเทศไทยเพราะอะไร รักเพราะเรามีเอกราช มีอธิปไตย รักในความเป็นพี่น้องแบบไทยๆ รักในหัวใจที่รักชาติ ของคนไทย ไม่ว่าคุณจะรักเพราะอะไร เราอยากชวนคุณมาร่วมบอกรักประเทศไทย ด้วยพลังแห่งรักจากหัวใจ ที่เรามี ตั้งปณิธาน ทำความดี เพื่อชาติไทย แทนคำว่า “รัก” ที่เราทุกคนอยากบอกประเทศไทย

เป้าหมายระดับบุคคล : บอกรักประเทศไทย  ตั้งปณิธานทำความดีเพื่อชาติ แทนคำว่ารัก ที่เราทุกคนอยากบอกรักประเทศไทย

แรงบันดาลใจ : จับมือไว้ ก้าวเดินไปด้วยกัน รวมพลังต่อเติมฝันอันยิ่งใหญ่ สัมมาชีพทุกหยาดเหงื่อทุกแรงใจ ทุกภาคส่วนร่วมแทนคุณหนุนแผ่นดิน

เนื้อหาหลัก : แผ่นดินเกิดของคุณ คือ ประเทศไทย เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคน เราได้อยู่อาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังนี้ แม้จะต่างกัน ด้วยภาษา ด้วยรูปร่างหน้าตา แต่เราทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกัน และต่างก็เป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะช่วยกันดูแลบ้านของเรา “บ้านประเทศไทย” มาร่วมกัน ตอบแทนคุณแผ่นดิน รวมพลังรักสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบ้านประเทศไทย ของเราทุกคน

เป้าหมายระดับบุคคล : รวมพลังรักสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเสริมสร้างความสุขของประชาชน และความมั่นคงของชาติ

แรงบันดาลใจ : เข้าใจเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา ค้นหาต้นทุนชุมชน เพื่อเป็นรากฐานบ้านประเทศไทย สู่จุดหมายที่หวังไว้ ไปด้วยกัน

เนื้อหาหลัก : ถ้าประเทศไทยคือ “บ้าน” การทำบ้านให้เจริญก้าวหน้า จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคน มาช่วยกันทำให้ “บ้าน” ของเรามั่นคงและมั่งคั่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากต้นทุนความเป็นไทยที่เรามี นำเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ในท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ สร้างความสุข กลับคืนสู่ชุมชน และสังคม ให้เกิดเป็นความยั่งยืน เพื่อ “บ้านประเทศไทย” อันเป็นที่รักของเราทุกคน

เป้าหมายระดับชุมชน : น้อมนำพระราชปณิธาน และศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาเป็นแนวทางเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาอาชีพ อย่างยั่งยืน

แรงบันดาลใจ : แทนคุณแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ ความเป็นไทยก้าวใหม่ไปด้วยกัน มาร่วมกันสร้างเศรษฐกิจความเป็นไทยสร้างสรรค์ ด้วยเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน

เนื้อหาหลัก : หากเปรียบประเทศไทย เป็นต้นไม้ใหญ่ เราคือต้นไม้ใหญ่ ที่ยืนหยัดมายาวนาน หยั่งรากแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม จนเป็นกลายเอกลักษณ์ของชาติ แตกกิ่งก้านแห่งภูมิปัญญา อันล้ำค่าคู่แผ่นดิน และเหนือสิ่งอื่นใด เรามีความเป็นคนไทย ที่จิตใจดี โอบอ้อมอารี กตัญญูกตเวที รักชาติรักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ ที่หล่อเลี้ยง ประเทศไทย ให้ยิ่งใหญ่และงดงาม

เป้าหมายระดับชุมชน : ร่วมกันออกแบบต้นรักประเทศไทย ให้มีรากแก้วมั่นคง แตกกิ่งก้านสาขาผลิดอกออกผลอย่างงดงาม โดยการน้อมนำ พระราชปณิธาน จากต้นรักประเทศไทย 109 มงคล มาพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีมีสุข

แรงบันดาลใจ : รู้สิทธิ รู้หน้าที่ คือหลักการ รวมพลังทุกชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมเดินหน้าประเทศไทยให้แข็งแรง ร่วมสร้างชาติให้แข็งแกร่ง ด้วยมือเรา

เนื้อหาหลัก : ประเทศไทย เป็นดังบ้านหลังใหญ่ ของเราทุกคน เราเป็นครอบครัวเดียวกัน เรามีพี่น้องไทย ที่พร้อมใจเป็นเสาเข็ม ค้ำจุนบ้านหลังนี้ให้มั่นคง เราช่วยกัน ต่อเติมพัฒนาบ้านให้แข็งแรง เรามีครูที่คอยสอนสั่งลูกหลานในบ้านให้เป็นพลเมืองดี เรามีเกษตรกรที่เป็นครัวของบ้าน เรามีตำรวจคอยดูแลความสงบ เรามีทหารเป็นรั้วคอยปกป้องคุ้มภัย เรามีข้าราชการ และอีกหลากหลายอาชีพในบ้าน ที่ช่วยกัน ทำให้บ้านหลังนี้ งดงาม มั่นคง และแข็งแรง มาร่วมกัน ตั้งปณิธานเพื่อประเทศไทย จุดพลังในหัวใจ เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อบ้านประเทศไทย ของเราทุกคน

เป้าหมายระดับชุมชน : พัฒนาชุมชน สู่การเป็นเสาหลักของบ้านประเทศไทย ที่มั่นคง

แรงบันดาลใจ : จะสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประชา จะรักษาคุณความดีให้มั่นคง จะต่อยอดความเป็นไทยตราบนิรันดร์ รวมพลังทำความดี เพื่อชาติไทย นี่คือปณิธานเพื่อประเทศไทย ของไทยทุกคน

เนื้อหาหลัก : มาร่วมตั้งปณิธานเพื่อประเทศไทย ร่วมน้อมนำพระราชปณิธาน รู้ รัก สามัคคี สู่การ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อร่วม สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา มาร่วมกันทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อบ้านประเทศไทย อยู่เย็นเป็นสุข ใต้ร่มพระบารมี

เป้าหมายระดับชาติ : ออกแบบ และขับเคลื่อนอุดมการณ์ ปณิธานเพื่อประเทศไทย สู่อนาคตประเทศไทย ที่มั่นคง

แรงบันดาลใจ : ขอเป็นไทยจนสิ้นดินฟ้า จิตอาสาต่อเติมฝันอันยิ่งใหญ่ ด้วยชีวิตด้วยหยาดเหงื่อด้วยแรงใจ เทิดเกียรติภูมิประเทศไทยให้มั่นคง

เนื้อหาหลัก : ถ้าเราเรียนรู้ปัจจุบัน จากอดีต คุณอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างไร? ในอีก 5 ปี 10 ปี 20 ปี หรืออีก 100 ปี นับจากนี้ วันนี้..เราอยากชวนพี่น้องไทย มาร่วมกันคิดและทำ เพื่ออนาคตประเทศไทย ด้วยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยสติ รู้ตัว ด้วยปัญญา รู้คิด ด้วยความสุจริต จริงใจ ด้วยความรู้รักสามัคคี เพื่อบ้านประเทศไทย ที่อบอุ่น และงดงาม สู่วันพรุ่งนี้ที่ดีที่สุด ของเราทุกคน

เป้าหมายระดับชาติ : ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ให้เป็นเสาหลักความมั่นคงของชาติ

แรงบันดาลใจ : จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ปลูกต้นรักประเทศไทยให้ไพศาล จากนี้ไปประเทศไทยจะงดงาม  ทุกถิ่นไทยศิวิไลซ์ด้วยมือเรา

เนื้อหาหลัก : ทุกครั้งที่คุณเห็นธงไตรรงค์คุณคิดถึงอะไร? คิดถึงบรรพบุรุษที่ได้เสียสละ เลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาแผ่นดิน? คิดถึงความสงบสุข…คิดถึงความรักสามัคคี หรือคิดถึงความเป็นไทย ในวันพรุ่งนี้..มาร่วมกันรวมพลังแห่งรักประเทศไทย สร้างชาติไทย ให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยมือของเรา ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นคนไทย ตั้งปณิธานเพื่อประเทศไทย รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อบ้านประเทศไทย ของเราทุกคน

เป้าหมายระดับชาติ : เพิ่มศักยภาพคนไทย สู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

แรงบันดาลใจ : บ้านประเทศไทยศิวิไลซ์ด้วยมือเรา มาร่วมกันขับเคลื่อนปณิธานไทย เพื่อความสุขของประชาชน และความมั่นคงของชาติไทย

เนื้อหาหลัก : บ้านของเราชื่อ ประเทศไทย เราทุกคนต่างเป็นพี่น้องร่วมชาติ ที่จะมาขับเคลื่อน “ภารกิจแห่งชาติ” มาร่วมสร้าง “พลังแห่งความรักพี่น้องไทย-รักบ้านประเทศไทย” ด้วยความรักสามัคคี สู่ “ปณิธานเพื่อประเทศไทย” ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของประชาชน และเพื่อความมั่นคงของชาติ สืบไป

เป้าหมายระดับชาติ : น้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” พร้อมสู่การปฏิบัติ เสริมสร้างความสุขของพี่น้องไทย สู่ความมั่นคงของชาติ