เรายึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เหล่านี้คือ…หนึ่งในความโชคดีอันสูงสุดของคนไทย ที่ได้เกิดและได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ใต้ร่มธงไตรรงค์ ที่บรรพบุรุษของเราได้เสียสละ เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้เรา ผู้ซึ่งเป็นลูกหลานได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนทุกวันนี้

 

เราคนไทย ภูมิใจในความเป็นคนไทย ภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิใจในความเป็นชาติ ด้วยเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ซึ่งเป็น “ทุนคนไทย” ที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน เปรียบเสมือน “เพชรแห่งแผ่นดิน” ที่ทรงคุณค่าและพร้อมสู่การสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชน นำสู่ความสุขของประชาชน และความมั่นคงของชาติ

 

มาร่วมขับเคลื่อน “ปณิธานไทย” ตั้ง “อุดมการณ์ ปณิธานเพื่อประเทศไทย” ทำความดีเพื่อชาติไทย เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทย ด้วยการรวมพลังจากทุกภาคส่วน ที่จะมาร่วมกันเสริมสร้างความรักความสามัคคี ของพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่า ในทุกพื้นที่ ทุกชุมชน เพื่อช่วยกันปกป้อง ดูแล รักษา “บ้านประเทศไทย” และร่วมกัน ปลูก “ต้นรักประเทศไทย” เพื่อประชาชนมีความสุข ชุมชนอยู่ดีมีสุข สังคมสันติสุข ประเทศไทยศิวิไลซ์