มทบ.24

จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมและประเทศชาติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเอ...
Read More

มทบ.24

ภูมิใจที่เกิดบนแผ่นดินไทย ฉันจะเป็นพยาบาลที่ดีจะใช้ความรู้ความสามารถช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและเพื่อนม...
Read More

มทบ.24

จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามกำลังที่จะช่วยได้ จะเป็นพลเมืองที่ดี ถ้าเรียนจบไปจะตั้งใจทำงานเพื่อต...
Read More

มทบ.24

ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตและช่วยเหลือประชาชนคนไทย จงรักใคร่ ปรองดองกันสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน...
Read More

มทบ.24

เริ่มจากตนเอง มีความรับผิดชอบในการงานที่ได้รับมอบหมาย ดำรงชีพในทางสายกลาง ส่งเสริมการณรงค์ต่างๆ สอนลูก...
Read More

มทบ.24

บ้านประเทศไทย การทำดีเพื่อสังคมก็คือการพัฒนาประเทศได้อีกแบบ คือการเริ่มจากตนเอง ไม่สร้างความเดือดร้อนใ...
Read More

มทบ.24

หนูเรียนพยาบาลก็อยากจะใช้ความรู้ที่เรียนมา มาดูแลคนไข้ด้วยรอบยิ้มและคำพูดที่อ่อน หวาน เพื่อให้คนไทยมีร...
Read More

มทบ.24

หนูจะเสียสละ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ...
Read More

มทบ.24

ทำความดี โดยเริ่มจากตัวเราก่อน ไม่ทำผิดกฎหมาย ทำตามระเบียบ ถ้าทำผิดแล้วก็ไม่ทำผิดซ้ำอีก ทำตัวให้มีคุณค่...
Read More

มทบ.46

ผมรักประเทศไทย อยากให้คนไทยมีน้ำใจ ช่วยเหลือกันและกัน...
Read More