มทบ.24

เริ่มจากตนเอง มีความรับผิดชอบในการงานที่ได้รับมอบหมาย ดำรงชีพในทางสายกลาง ส่งเสริมการณรงค์ต่างๆ สอนลูกหลานให้มีจิตสำนึกในความสำคัญของประเทศไทยต่อไป