มทบ.24

จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมและประเทศชาติ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับมาช่วยในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ