มทบ.24

หนูจะเสียสละ และรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง กตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ และประเทศชาติ